De meeste raden vinden het nieuwe systeem een verbetering, ook al blijft het een verdeling van schaarse woningen. Vooral voor jongeren en mensen met de grootste nood is het een verbetering. Wel werd aangegeven dat er aandacht moet blijven voor de positie van senioren. Een goede uitleg over het nieuwe systeem aan woningzoekenden is een belangrijk aandachtspunt. Er moet voldoende ondersteuning worden geboden aan minder (digi)taalvaardige mensen. Vrijwel alle raden willen na invoering van het nieuwe systeem niet te lang wachten met een eerste evaluatie.

Nieuwe fase: de implementatie
We gaan nu een nieuwe fase in: de daadwerkelijke realisatie van het beleid. Alle gemeenten gaan eerst het nieuwe beleid opnemen in hun huisvestingsverordening. Gemeenten en corporaties gaan hun organisaties aanpassen, WoningNet en Woonmatch richten hun website opnieuw in en de communicatie over het nieuwe systeem wordt voorbereid. Het nieuwe systeem gaat naar verwachting medio 2022 in.

Documenten

Contact

Bent u op zoek naar een woning? Ga dan naar WoningNet of Woonmatch. Hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met een sociaal team in uw gemeente of neem contact op met uw woningcorporatie. Hebt u een vraag over de inhoud van dit regionale beleidsvoorstel? Neem dan contact met ons op.

Stuur mail

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voorlopige resultaten van de inspraak

In totaal zijn 956 reacties binnengekomen in de regio, waarvan 21 van belangenbehartigers. Uit de vele reacties komt het volgende beeld naar voren:

  • De reacties geven een wisselend beeld. Er zijn veel positieve reacties op het beleidsvoorstel, maar veel insprekers maken zich ook zorgen over de effecten van het overstappen van inschrijftijd naar punten. Positieve reacties gaan vooral over de mogelijkheden voor mensen in problematische situaties. Zij kunnen met de nieuwe werkwijze sneller een woning vinden. Zorgen worden vooral geuit over de positie op de wachtlijst van woningzoekenden met inschrijfduur en toegenomen complexiteit van het systeem.
  • Insprekers vinden het fijn dat wachtpunten (de oude inschrijfduur) behouden blijven.
  • Door een meerderheid wordt positief gedacht over de situatiepunten. Veel insprekers vinden het terecht dat er extra aandacht komt voor groepen die dringend een woning nodig hebben.
  • Mensen maken zich zorgen om het werken met een puntensysteem. Vooral over het werken  met zoekpunten. Knelpunt is dat er verplicht gezocht moet worden om de positie op de wachtlijst te behouden. Daarnaast vragen insprekers zich af of er wel voldoende aanbod is om een aantal keer per maand te kunnen reageren.
  • Op de regels voor weigeren en niet op komen dagen wordt over het algemeen negatiever gereageerd. Insprekers vinden dat woningzoekenden niet gestraft kunnen worden voor het weigeren van een woning. Vaak genoemde reden is dat pas na bezichtiging beoordeeld kan worden of een woning geschikt is

Naar aanleiding van alle reacties worden een aantal wijzigingen voorgesteld. Deze zullen in het beleidsvoorstel worden verwerkt. Naar verwachting wordt het beleidsvoorstel en de Nota van beantwoording begin 2021 aan de colleges van B&W en de raden voorgelegd. Dan worden de documenten ook aan alle insprekers verzonden en op deze website geplaatst.