Wat zijn situatiepunten?

Bij dringende omstandigheden kunt u situatiepunten krijgen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De omstandigheden waarbij u situatiepunten krijgt zijn:

 • Gezinnen met kinderen die inwonen bij een ander huishouden
 • Mensen met kinderen in een relatiebreuk
 • Jongeren die nog thuis wonen en dat thuis wonen in twee soorten omstandigheden. Het gaat om pleegjongeren en jongeren met ambulante ondersteuning

Op WoningNet en Woonmatch staat straks bij de woningadvertentie aangegeven of de situatiepunten van toepassing zijn.

Wat zijn situatiepunten?

Bij dringende omstandigheden kunt u situatiepunten krijgen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De omstandigheden waarbij u situatiepunten krijgt zijn:

 • Gezinnen met kinderen die inwonen bij een ander huishouden
 • Mensen met kinderen in een relatiebreuk
 • Jongeren die nog thuis wonen en dat thuis wonen in twee soorten omstandigheden. Het gaat om pleegjongeren en jongeren met ambulante ondersteuning

Op WoningNet en Woonmatch staat straks bij de woningadvertentie aangegeven of de situatiepunten van toepassing zijn.

Hoe werkt het?

Punten erbij
Wanneer u situatiepunten krijgt, ontvangt u één punt per maand. U kunt maximaal twaalf punten krijgen. 

Hoe lang krijg ik situatiepunten?
Komt u in aanmerking, dan kunt u situatiepunten opbouwen voor een periode van drie jaar. Na tweeëneenhalf jaar kunt u een verlenging aanvragen van weer drie jaar. Als u dat niet doet vervallen alle punten.

Hoe kom ik in aanmerking voor situatiepunten?
U kunt straks via WoningNet of Woonmatch situatiepunten aanvragen. De voorwaarden verschillen per situatie. 

Hoe werkt het?

Punten eraf
Op WoningNet en Woonmatch kunt u aangeven wanneer u interesse hebt in een woning. U reageert dan op de woning. Als u in aanmerking komt voor de woning, daarna van gedachten verandert en u ziet af van de woning, dan wordt één zoekpunt in mindering gebracht.

Situaties die gelden als afzien van een woning zijn:

 • intrekken van de belangstelling voor de woning (na de sluitingstermijn van de advertentie)
 • afslaan van een uitnodiging voor bezichtiging
 • na bezichtiging afzien van de woning

Er gaat één zoekpunt af als de einddatum van de advertentie op WoningNet en Woonmatch voorbij is. Als de einddatum van de advertentie nog niet voorbij is, kunt u zonder gevolgen uw reactie intrekken.

Punten vervallen

 • U komt niet
  U heeft een uitnodiging gekregen voor een bezichtiging en u komt niet. Als u daar geen geldige reden voor kunt geven dan vervallen alle zoek-, situatie- en startpunten.
 • Twee keer een woning weigeren
  U hebt twee keer een woning bekeken en twee keer een woning geweigerd. Ook dan vervallen alle zoek-, situatie en startpunten.

NB: dit is een zwaardere sanctie. Niet alleen zoekpunten vervallen, maar ook situatiepunten en startpunten.

Welke informatie krijg ik?

 • U krijgt minimaal drie dagen van tevoren bericht voor een bezichtiging
 • De advertenties op WoningNet en Woonmatch zijn altijd voorzien van:
  – een foto van de buitenkant
  – waar mogelijk foto’s van de binnenkant
  – een plattegrond
  – omschrijving van de woning
  – omschrijven van bekende gebreken

Inwonend met kinderen

Gezinnen met kinderen tot achttien jaar die bij een ander huishouden inwonen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor situatiepunten:

 • Het gezin moet minimaal één jaar ingeschreven staan op adres(sen) waar wordt ingewoond; 
 • Er is sprake van regiobinding, u heeft de afgelopen twee jaar aaneengesloten in de regio gewoond

Toetsing en geldigheid

De beoordeling van de aanvraag voor situatiepunten wordt gedaan door een centraal aanvraagpunt. De aanvrager levert de volgende documenten aan:

 • Huurcontract hoofdhuurder of jaaropgave hypotheek eigenaar van de woning.

Ook wordt via de basisregistratie op inwoning, woongeschiedenis en de gezinssamenstelling getoetst. 

Inwonend met kinderen

Gezinnen met kinderen tot achttien jaar die bij een ander huishouden inwonen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor situatiepunten.

Voorwaarden

 • Het gezin moet minimaal een jaar ingeschreven staan op het adres waar wordt ingewoond;
 • Er moet sprake zijn van regiobinding. Het gezin moet in de afgelopen twee jaar in de regio te hebben gewoond.

Toetsing
Degene die een aanvraag doet levert een aantal documenten aan. De beoordeling van de aanvraag voor de situatiepunten wordt gedaan door WoningNet, of een ander centraal aanvraagpunt. Daar wordt gekeken of de aangeleverde documenten voldoen.

Relatiebreuk met kinderen

Ouders die gaan scheiden en gezamenlijk kinderen hebben kunnen ook situatiepunten aanvragen. De kinderen moeten jonger zijn dan achttien jaar en één van de ouders heeft geen zelfstandige woning.

 • Er is een relatiebreuk tussen partners die minimaal twee jaar hebben samengewoond (duurzame relatie);
 • Er is sprake van ten minste een gezamenlijk minderjarig kind waarover men gezamenlijk gezag heeft;
 • Er is een ouderschapsplan met of een uitspraak van de rechter over een zorgregeling waarbij de partners minimaal één dag in de week de dagelijkse zorg hebben;
 • De aanvrager heeft geen zelfstandige woning;
 • Er moet sprake zijn van regiobinding. Aanvrager heeft de afgelopen twee jaar aaneengesloten in de regio gewoond;
 • De aanvraag kan maximaal een jaar na vastlegging relatiebreuk worden aangevraagd.

Toetsing en geldigheid

De beoordeling van de aanvraag voor de situatiepunten wordt gedaan door een daartoe ingesteld centraal aanvraagpunt. De aanvrager levert zelf documenten aan. 

De aanvrager levert de volgende documenten aan:

 • Bewijslast relatiebreuk;
 • Ouderschapsplan met of uitspraak rechter over zorgregeling;
 • Een huurcontract of jaaropgave hypotheek (of bij geen zelfstandige woning: huurcontract of jaaropgave hypotheek van hoofdhuurder of eigenaar woning).

Ook wordt er via de basisregistratie op de overige voorwaarden zoals het adres, het gezamenlijk gezag en de afronding van de relatiebreuk getoetst.

Relatiebreuk met kinderen

Relatiebreuk met kinderen
Ouders die gaan scheiden en gezamenlijk kinderen hebben kunnen ook situatiepunten aanvragen. De kinderen moeten jonger zijn dan achttien jaar en één van de ouders heeft geen zelfstandige woning.

Voorwaarden

 • Er is sprake van een gelegaliseerde vorm van samenwonen:
huwelijk, geregistreerd partnerschap of een notarieel vastgelegd samenlevingscontract die tenminste twee jaar heeft geduurd;
 • Er zijn notarieel vastgelegde/gelegaliseerde scheidingspapieren;
 • Het gezin heeft de afgelopen twee jaar gezamenlijk ingeschreven gestaan op één woonadres in de regio;
 • Er moet sprake zijn van gezamenlijke kinderen;
 • Bij volledig co-ouderschap mogen de kinderen meetellen bij de huishoudgrootte van beide ouders. Er is sprake van volledig co-ouderschap wanneer de kinderen minimaal drie dagen bij beide partners zijn.

Toetsing
De beoordeling van de aanvraag voor de situatiepunten wordt gedaan door WoningNet, of een ander daartoe ingesteld centraal aanvraagpunt. De aanvrager levert zelf documenten aan. Ook hier wordt alleen gekeken of de documenten voldoen.
– Uittreksel BRP inclusief woongeschiedenis.

Als de beoordeling positief is kunnen situatiepunten worden toegekend. De toewijzing van een passende woning is alleen mogelijk als alle documenten zijn aangeleverd.

De afwikkeling van een relatiebreuk kan een lang proces zijn. Een woningzoekende kan daar niet altijd op wachten. Vooral als er ook zoekpunten moeten worden opgebouwd.
Daarom wordt gewerkt met verschillende fases.

 • Beoordelingsdocumenten als de relatiebreuk juridisch nog niet is afgerond: alleen bij huwelijk en geregistreerd partnerschap:
  – Ouderschapsplan;
  – Getekend document voorlopige voorzieningen;
  – Uittreksel BRP inclusief woongeschiedenis.
 • Beoordelingsdocumenten als de relatiebreuk juridisch afgerond:
  – Notarieel vastgelegd ouderschapsplan;
  – Officiële scheidingspapieren of notarieel vastgelegde beëindiging samenlevingscontract;
  – Uittreksel BRP inclusief woongeschiedenis.

Als de beoordeling positief is kunnen situatiepunten worden toegekend. De toewijzing van een passende woning is alleen mogelijk als alle documenten zijn aangeleverd.

Problematisch thuiswonende jongeren

Voor veel jongeren is het lastig om nog lang thuis te wonen. Soms kan dit zelf extra problemen opleveren. Er komen twee categorieën problematisch thuiswonende jongeren in aanmerking voor situatiepunten:

 1. Pleegjongeren
 2. Jongeren met een indicatie voor ambulante ondersteuning: het gaat hier vaak om jongeren met psychische of psycho-sociale problematiek, met een WMO indicatie voor ambulante/individuele ondersteuning. Het gaat hier om jongeren die al langere tijd ondersteuning ontvangen.

Toetsing en geldigheid

De beoordeling van de aanvraag voor de situatiepunten wordt gedaan door een daartoe ingesteld centraal aanvraagpunt. De aanvrager levert zelf documenten aan. Voor de twee categorieën gelden in ieder geval de volgende voorwaarden.

 • Alleen jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar komen in aanmerking. Punten kunnen worden opgebouwd tot op de dag dat de jongere 35 wordt.
 • De jongere heeft regiobinding.

Pleegjongeren

 1. De jongere heeft een voltijd pleegzorgindicatie en woont in een pleeggezin of gezinshuis.
 2. Toetsing, via de basisregistratie en kopie pleegzorgbeschikking.

Jongere met een WMO indicatie

 1. Verklaring van WMO-ondersteuning thuis van tenminste één jaar oud. Het ondersteuningplan moet geactualiseerd zijn waarmee de vervolgondersteuning is bepaald.
 2. Toetsing, via de basisregistratie, op het adres van de ouders en de leeftijd.

Ook wordt er via de basisregistratie op  het adres van de ouders en de leeftijd getoetst.

Problematisch thuiswonende jongeren (18-35 jaar)

Voor de situatie problematisch thuiswonende jongeren is uitgebreidere toetsing nodig om te beoordelen of zij in aanmerking komen voor situatiepunten. Vijf groepen thuiswonende jongeren (18-35 jaar) die wonen in de regio Amsterdam komen in aanmerking voor situatiepunten. Omdat er bezwaar en beroep kan worden aangetekend op deze beoordeling, komt er een regionaal kader voor de criteria.

Het gaat om de volgende vijf groepen problematisch thuiswonende jongeren:

 1. Jongeren in een pleeggezin
  De vergoeding voor pleegkinderen vervalt op hun 21e jarige verjaardag. In de praktijk blijkt dat vanaf dit moment een urgente woonvraag kan ontstaan, wat vanuit de kwetsbaarheid van het pleegkind onwenselijk is.
 2. Jongeren met een indicatie voor ambulante ondersteuning
  Het gaat hier om jongeren met psychische of psychosociale problematiek, met een WMO indicatie voor ambulante/individuele ondersteuning. Voorwaarden zijn dat de hulpverlening op de hoogte is, dat de jongere ook op nieuwe adres hulp krijgt, en dat hij/zij zelfstandig wonen aankan.
 3. Jongeren met ouders met een verslaving of zware psychische/psychiatrische problematiek
  In veel gevallen is het niet bevorderlijk voor de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jongeren wanneer er bij de ouders sprake is van verslaving of andere (heftige) psychische of psychiatrische problematiek.
 4.  Jonge mantelzorgers
  Soms kan het beter zijn om als jonge mantelzorger niet in dezelfde woning, maar iets op afstand te wonen. Dit kan bijdragen aan het volhouden van de zorg op lange termijn en de ruimte voor de eigen ontwikkeling.
 5. Jongeren van ouders met sociaal-medische urgentie
  Niet in elke gemeente telt een 18+er mee bij de gezinsgrootte bij de toewijzing van een nieuwe woning. Ook komen zij zelf niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Situatiepunten kunnen deze jongeren op weg helpen.

Toetsing bij urgentie- of WMO-loket
Niet alle jongeren binnen de vijf groepen komen in aanmerking voor situatiepunten, omdat de situatie niet altijd problematisch is. Ook zijn niet alle vijf groepen eenvoudig toetsbaar. Hiervoor is een maatwerk nodig. Deze beoordeling wordt gedaan bij het urgentie- of WMO-loket van de gemeente. Bij de aanvraag aan het WMO/urgentie-loket wordt getoetst of de jongere binnen de kaders valt en of daadwerkelijk sprake is van een problematische situatie. Bij een positief besluit gaat een afschrift naar WoningNet of Woonmatch. Dan worden de situatiepunten toegekend. Tegen een negatief besluit kan bezwaar en beroep worden aangetekend bij de gemeente.

Documenten

Contact

Bent u op zoek naar een woning? Ga dan naar WoningNet of Woonmatch. Hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met een sociaal team in uw gemeente of neem contact op met uw woningcorporatie. Hebt u een vraag over de inhoud van dit regionale beleidsvoorstel? Neem dan contact met ons op.

Stuur mail

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: