Heeft u vragen?

Het beleidsvoorstel en alle stukken die daarbij horen kunt u op deze site bekijken en downloaden. Hieronder een overzicht met veel gestelde vragen.

Heeft u vragen?

Het beleidsvoorstel en alle stukken die daarbij horen kunt u op deze site bekijken en downloaden. Hieronder een overzicht met veel gestelde vragen.

Meest gestelde vragen

Waarom dit nieuwe voorstel?

Er is een nieuw voorstel omdat we bij de toewijzing van sociale huurwoningen rekening willen houden met wie de woning het hardste nodig heeft. Daarom wordt in het nieuwe voorstel, naast wachten (inschrijfduur) ook rekening gehouden met de situatie (dringende omstandigheden) van de woningzoekende en de mate van zoeken.

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in de hele regio boven de tien jaar. Niet iedereen kan zo lang wachten. Dringende situaties kunnen ineens ontstaan, bijvoorbeeld bij een relatiebreuk. Daarnaast is de wens om de positie van starters op de woningmarkt te bevorderen.

Waarom lopen de wachttijden zo op? Moeten we niet gewoon meer bouwen?

De voorraad sociale huurwoningen is de afgelopen jaren gedaald, terwijl het aantal inwoners in de regio toenam. Ook is de doorstroming naar de vrije sector en de koop afgenomen. Mensen blijven langer zelfstandig wonen in hun sociale huurwoning. Daardoor komen minder woningen vrij. De vraag naar sociale huurwoningen is wel gegroeid.. De verwachting is dat de bevolking in de regio de komende jaren blijft groeien. Daarmee zal ook de vraag naar sociale huurwoningen blijven groeien. De wachttijd voor een starter is afgelopen drie jaar met 22% gestegen naar elf jaar.

Wanneer gaat het nieuwe systeem in?

Het nieuwe woonruimtesysteem voor sociale huurwoningen gaat 16 januari 2023 in.

Wordt mijn huidige inschrijftijd omgezet in punten?

Ja. Uw inschrijftijd wordt straks omgezet in wachtpunten. Een jaar inschrijftijd bij WoningNet en/of Woonmatch levert straks één punt op. Er is geen maximum voor het aantal wachtpunten dat u opbouwt. Wachtpunten blijven behouden totdat u een passende woning gevonden heeft.

Wat doet dit voorstel voor een betere doorstroming?

Het nieuwe systeem is niet gericht op meer doorstroming, maar op meer kansen voor starters en huishoudens die dringend op zoek zijn naar een woning. Maatregelen om de doorstroming te bevorderen naar een meer geschikte woning blijven bestaan. Voorbeelden van dergelijke regelingen zijn Van Hoog naar Laag en Van Groot naar Beter

Niet iedereen is in staat om actief te zoeken, hoe zorg je ervoor dat je niet bepaalde groepen buitensluit?

Via onderzoek is getoetst of het nieuwe systeem uitlegbaar is aan woningzoekenden. Daaruit bleek dat het nieuwe systeem even goed uitlegbaar is als het huidige systeem. Een deel van de woningzoekenden heeft ondersteuning nodig. Dat is nu ook al zo. Zij worden nu ook ondersteund, door hun eigen netwerk of een netwerk van hulpverlenende en welzijnsorganisaties. Deze organisaties worden betrokken bij de veranderingen. In de informatiecampagne wordt ook rekening gehouden met deze doelgroep.

Zoek-, situatie- en startpunten kunnen ook in mindering gebracht worden. Waarom wordt dat toegepast?

Woningen zijn schaars. Zoek-, situatie- en startpunten zijn dan ook bedoeld voor mensen die dringend een woning nodig hebben. Als er geen dringende redenen zijn en u zoekt minder hard naar een woning, nemen uw punten weer af. Hoe dat in zijn werk gaat vindt u bij de uitleg van de punten. Ook zijn er regels opgesteld voor het accepteren en weigeren van woningen. Hoe dat werkt vindt u hier.

Welke woningen krijgen een label voor situatiepunten? Hoe zorgen we ervoor dat er geen concentratie van kwetsbare mensen ontstaat?

Een percentage van 50% van de woningen voor regulier woningzoekenden wordt gelabeld voor de situatiepunten. Dat is ongeveer de helft van het aantal woningen dat beschikbaar komt op WoningNet/ Woonmatch. Op WoningNet en Woonmatch staat straks bij de woningadvertenties aangegeven of de situatiepunten van toepassing zijn.

Hoe wordt manipulatie tegengegaan?

Het systeem is zo ingericht, dat fraude wordt voorkomen. Bij toewijzing van een sociale huurwoning worden alle gegevens van een woningzoekende nogmaals gecheckt. Om vier keer per maand te reageren moet een woningzoekende twee keer per maand inloggen. Bovendien zijn er maatregelen om te zorgen dat woningzoekenden alleen reageren op woningen waar zij interesse in hebben. Bijvoorbeeld de afbouw van zoekpunten bij het intrekken van de interesse voor een woning en de sanctie op woningweigering.

Situatiepunten krijg je alleen als je behoort tot één van de drie groepen. Dit wordt beoordeeld op basis van documenten waarvan de geldigheid getoetst wordt.

Wordt het niet veel te ingewikkeld allemaal met al die verschillende voorrangsregels? Het zijn er inmiddels zoveel geworden dat ik door de bomen het bos niet meer zie.

Onderzoek toont aan dat het nieuwe systeem begrijpelijk is. WoningNet en Woonmatch worden zo gebruiksvriendelijk mogelijk ingericht. Er komt veel extra informatie hoe het nieuwe systeem moet worden gebruikt en gemeenten en corporaties zorgen voor extra begeleiding.

Verdwijnt WoningNet/Woonmatch?

Woningnet en Woonmatch blijven bestaan. Er komen alleen nieuwe regels. De nieuwe regels komen in het systeem van Woningnet/Woonmatch.

Over welke regio gaat het?

Het gaat over drie samenwerkende regio`s: Zaanstad-Waterland, Amstelland-Meerlanden en Amsterdam.In totaal gaat het om 14 gemeenten en 14 corporaties. De nieuwe regels gaan alleen gelden voor sociale huurwoningen in deze regio. Het aanbod aan sociale huurwoningen is te vinden onder WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland (uitgezonderd in Oostzaan en Volendam).

Waarom is het woonruimteverdeelsysteem regionaal?

Woningzoekenden in de regio hebben zo meer keuze in het vinden van een geschikte woning.

Hoeveel voorrang is er in de nieuwe woonruimteverdeling voor de eigen inwoners?

Nu is er ruimte om per gemeente bij 25% van alle toewijzingen voorrang te geven aan de eigen inwoners. Dit ligt vast in de (landelijke) huisvestingswet.

Kan de gemeente in het nieuwe systeem nog wel wat doen voor de maatschappelijk relevante groepen als onderwijzers, verpleegkundig personeel en politie?

Net als in het oude systeem kunnen gemeenten in hun eigen lokale beleidsruimte, 25% van de toewijzingen, hun eigen keuzen maken. In de lokale huisvestingsverordening kan men voorrang geven aan bepaalde groepen.

Hoe is het nu geregeld met de toewijzing?

Je hebt drie manieren van toewijzen:

  1. Urgentieverklaring
  2. Inschrijfduur
  3. Loting

Een urgentieverklaring is er alleen voor huishoudens in een noodsituatie, die aan strengen voorwaarden voldoen. Loting wordt beperkt en niet in alle gemeenten ingezet.

Inschrijftijd is gunstig voor huishoudens die lang ingeschreven staan en vaak al een woning hebben. Deze huishoudens, met veel inschrijftijd letten vaak op kwaliteit, als ze verhuizen vervalt namelijk de inschrijfduur. Nu is in het systeem bijvoorbeeld geen vangnet voor mensen die door een relatiebreuk geen woning meer hebben. Ook jongeren die problematisch thuis wonen krijgen nu vaak geen urgentie. Juist voor dit soort situaties zoeken we naar oplossingen.

Mogen stedelijke vernieuwingsurgenten ook op woningen met een label voor situatiepunten zoeken?

Ja.

Wie beslist of je in een van de categorieën valt voor situatiepunten?

De drie categorieën worden beoordeeld door een centraal team aan de hand van objectieve criteria. Meer informatie vindt u hier.

Documenten

Contact

Bent u op zoek naar een woning? Ga dan naar WoningNet of Woonmatch. Hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met een sociaal team in uw gemeente of neem contact op met uw woningcorporatie. Hebt u een vraag over de inhoud van dit regionale beleidsvoorstel? Neem dan contact met ons op.

Stuur mail

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: