Heeft u vragen?

Het beleidsvoorstel en alle stukken die daarbij horen kunt u op deze site bekijken en downloaden. Hieronder een overzicht met veel gestelde vragen.

Heeft u vragen?

Het beleidsvoorstel en alle stukken die daarbij horen kunt u op deze site bekijken en downloaden. Hieronder een overzicht met veel gestelde vragen.

Veel gestelde vragen

Wanneer gaat het nieuwe systeem in?

Op basis van de ingekomen reacties is een Nota van beantwoording opgesteld. Het aangepaste beleidsvoorstel wordt samen met de Nota van beantwoording in het voorjaar van 2021 aangeboden aan de 15 gemeenteraden in de regio. Als het beleidsvoorstel is vastgesteld wordt een huisvestingsverordening opgesteld, die ook ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Verwachting is dat het systeem in 2022 in werking treed.

Wat gebeurt er met mijn inschrijftijd?

Inschrijftijd blijft behouden en blijft een belangrijk onderdeel bij de verdeling van sociale huurwoningen. Inschrijftijd wordt omgezet in wachtpunten. Actief zoeken en specifiek omstandigheden gaan ook een rol spelen. Kijk voor meer informatie op het nieuwe systeem.

Niet iedereen is in staat om actief te zoeken, hoe zorg je ervoor dat je niet bepaalde groepen buitensluit?

Een deel van deze groepen wordt bij het zoeken gesteund door hun eigen netwerk of een netwerk van hulpverlenende en welzijnsorganisaties. Deze organisaties worden betrokken bij de veranderingen. In de communicatie wordt ook rekening gehouden met deze doelgroep. Zo zijn er duidelijke pictogrammen, illustraties en een animatie gemaakt. Ook wordt een folder uitgegeven. Voor minder (digi)taalvaardige groepen is extra aandacht. Op centrale plekken wordt extra informatie georganiseerd, bijvoorbeeld bij bibliotheken en sociale wijkteams. Extra begeleiding is ook georganiseerd bij de balies van de corporaties.

Waarom krijgen deze drie categorieën woningzoekenden situatiepunten, er zijn toch veel meer situaties waarin mensen dringend een woning nodig hebben?

Woningzoekenden in een noodsituatie kunnen een urgentie aanvragen bij de gemeente. Urgenten hebben als eerste recht op een nieuwe woning. Vaak krijgen zij een eenmalig woningaanbod. Omdat urgentie absolute voorrang geeft, wordt dit alleen in noodsituaties toegepast. Gescheiden mensen met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren krijgen in veel gevallen geen urgentie, terwijl zij wel dringend op zoek zijn naar een woning. Uit de enquête en de lokale gesprekken die zijn gehouden in het kader van de herziening van de woonruimteverdeling kwamen deze drie groepen naar voren als groepen die wel een extra steun kunnen gebruiken. Om genoeg ruimte over te houden voor mensen die niet tot een van de categorieën behoren wordt maximaal 50% van het vrijkomende aanbod (na aftrek van woningtoewijzing aan urgenten) toegewezen aan woningzoekenden met situatiepunten.

Als je actief zoekt en behoort tot een van de drie groepen die meer voorrang krijgt, hoe wordt manipulatie dan tegengegaan?

Er moet worden voorkomen dat zoekpunten geautomatiseerd opgebouwd kunnen worden. Er bestaan authenticatiemethodes (zoals reCAPTCHA), waarmee mensen van robots onderscheiden worden. Ook kunnen ip-adressen geweigerd worden die te snel, te veel activiteit op een site laten zien. Ook vervallen de extra punten als mensen zonder afmelding met geldige reden niet komen opdagen bij bezichtiging of meermaals een woning weigeren. Dit moet er voor zorgen dat woningzoekenden
alleen reageren op woningen waar ze ook echt willen gaan wonen. Situatiepunten krijg je alleen als je behoort tot één van de drie groepen. Dit wordt vooraf beoordeeld.

Naast wachten (wachtpunten) gaan ook zoeken (zoekpunten) en dringende omstandigheden (situatiepunten) een rol spelen. Zoek- en situatiepunten kunnen ook in mindering gebracht worden. Wanneer en waarom wordt dat toegepast?

Situatiepunten komen na drie jaar te vervallen. Er kan wel een verlenging worden aangevraagd. Zoekpunten worden afgebouwd als er onvoldoende of niet gezocht wordt.

Woningzoekenden met situatie- en zoekpunten mogen een woning maximaal drie keer weigeren. Als een woning daarna nogmaals geweigerd wordt, worden zoek- en situatiepunten op nul gezet. Een belangrijke voorwaarde bij het toepassen van sancties op weigeren is goede informatievoorziening op de aanbodpagina. Komt iemand niet opdagen zonder afmelding of geldige reden, dan worden de zoek- en situatiepunten op nul gezet.

Verdwijnt WoningNet/Woonmatch?

Woningnet en Woonmatch blijven bestaan, er komen alleen nieuwe regels. De nieuwe regels komen in het systeem van Woningnet/Woonmatch.

Over welke regio gaat het?

Het gaat over drie samenwerkende regio`s: Zaanstad-Waterland, Amstelland-Meerlanden en Amsterdam. In totaal gaat het om 15 gemeenten en 14 corporaties. De nieuwe regels gaan alleen gelden voor sociale huurwoningen in deze regio. Het aanbod aan sociale huurwoningen is te vinden onder WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland (uitgezonderd in Oostzaan en Volendam).

Waarom is het woonruimteverdeelsysteem regionaal?

Woningzoekenden in de regio hebben zo meer keuze in het vinden van een geschikte woning.

Hoeveel voorrang is er in de nieuwe woonruimteverdeling voor de eigen inwoners?

Nu is er ruimte om per gemeente bij 25% van alle toewijzingen voorrang te geven aan de eigen inwoners. Dit ligt vast in de (landelijke) Huisvestingswet.

Kan de gemeente in het nieuwe systeem nog wel wat doen voor de maatschappelijk relevante groepen als onderwijzers, verpleegkundig personeel en politie?

Net als in het oude systeem kunnen gemeenten in hun eigen lokale beleidsruimte, 25% van de toewijzingen, hun eigen keuzen maken. In de lokale Huisvestingsverordening kan men voorrang geven aan bepaalde groepen.

Waarom alleen drie omstandigheden? Er zijn meer mensen met een dringende situatie

De drie situaties komen uit een enquête onder inwoners uit de regio. Inwoners zijn uitgebreid betrokken via een regionale enquête, lokale discussieavonden en focusbijeenkomsten. 23.000 mensen hebben de enquête ingevuld. Bewoners is onder meer gevraagd welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen. De drie meest genoemde omstandigheden zijn 1 op 1 overgenomen in het voorstel. De drie situaties zijn: relatiebreuk met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren.

Wanneer kan ik mijn mening nog geven over deze voorstellen?

De inspraakperiode loopt van dinsdag 2 juni tot en met dinsdag 28 juli 2020 (8 weken). We nemen een extra periode van 2 weken vanwege de Coronacrisis en in verband met de zomervakantie. U heeft dan de mogelijkheid om schriftelijk uw reactie te geven op het voorstel. Elke bewoner van de regio kan dan een reactie geven op het voorstel. Als de reacties opgehaald zijn, wordt gekeken of er wijzigingen moeten komen in het voorstel. De colleges van B&W leggen in de nota van beantwoording uit waarom ze wel of niet iets doen met de binnengekomen reacties. 

De nota van beantwoording wordt samen met het definitieve voorstel aan de gemeenteraden voorgelegd. Zij moeten het voorstel vaststellen.

Hoe is het nu geregeld met de toewijzing?

Je hebt drie manieren van toewijzen:

  1. Urgentieverklaring
  2. Inschrijfduur
  3. Loting

Een urgentieverklaring is er alleen voor huishoudens in een noodsituatie, die aan verschillende voorwaarden voldoen. Maar er is bijvoorbeeld geen vangnet voor mensen die door een relatiebreuk geen woning meer hebben. Ook jongeren die problematisch thuiswonen krijgen nu vaak geen urgentie. Juist voor dit soort situaties zoeken we naar oplossingen. Inschrijfduur is gunstig voor huishoudens die lang ingeschreven staan en vaak al een woning hebben. Huishoudens met veel inschrijfduur letten vaak op kwaliteit, als ze verhuizen zijn ze hun inschrijfduur kwijt. Het is logisch dat ze lang wachten met verhuizen. Loting wordt beperkt en niet in alle gemeenten ingezet.

Waarom lopen de wachttijden zo op?

De voorraad sociale huurwoningen is de afgelopen jaren gedaald. Terwijl het aantal inwoners in de regio toenam. Ook is de doorstroming naar de vrije sector en de koop afgenomen en blijven mensen langer zelfstandig wonen in hun sociale huurwoning. Daardoor komen minder woningen vrij. De vraag naar sociale huurwoningen is wel gegroeid. Door stijgende prijzen kunnen veel mensen een alternatief niet betalen. De komende jaren blijft de bevolking in de regio naar verwachting groeien en daarmee zal ook de vraag naar sociale huurwoningen blijven groeien. De wachttijd voor een starter is afgelopen drie jaar met 22% gestegen naar 11 jaar.

Wie beslist of je in een van de categorieën valt voor situatiepunten?

Vijf groepen thuiswonende jongeren (18-35 jaar) die woonachtig zijn in de regio Amsterdam komen in aanmerking voor situatiepunten wanneer een professional beoordeelt dat sprake is van een problematische situatie.

Niet alle jongeren binnen de vijf groepen komen in aanmerking voor situatiepunten omdat de situatie niet altijd problematisch hoeft te zijn. De beoordeling wordt gedaan bij het urgentie- of WMO-loket van de gemeente.
Het gaat om de volgende vijf groepen:

  1. Jongeren in een pleeggezin
  2. Jongeren met een indicatie voor ambulante ondersteuning
  3. Jongeren met ouders met een verslaving of zware psychische/psychiatrische problematiek
  4. Jonge mantelzorgers
  5. Jongeren van ouders met sociaal-medische urgentie

Bij de aanvraag aan het WMO/urgentieloket wordt getoetst of de jongere binnen de kaders valt en of daadwerkelijk sprake is van een problematische situatie. Als de jongere in aanmerking komt voor situatiepunten wordt een brief afgegeven met een beschikking. Bij een positieve beschikking volgt een afschrift naar WoningNet of Woonmatch.

Welke woningen krijgen een label voor situatiepunten?

50% van de woningen voor regulier woningzoekenden wordt gelabeld voor de situatiepunten. Dat is ongeveer de helft van het aantal woningen dat beschikbaar komt op WoningNet/ Woonmatch.

Komen alle kwetsbare mensen in één wijk te wonen?

Nee. Ten aanzien van de toewijzing van urgenten verandert niets. Urgenten met een ‘kwetsbare’ achtergrond worden bemiddeld naar een woning. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de woonomgeving. Bij de woningen waarop met situatiepunten gereageerd kan worden wordt wel rekening gehouden met spreiding over een gemeente, zodat er sprake blijft van een evenwichtige verdeling.

Mogen stedelijke vernieuwingsurgenten ook op woningen met een label voor situatiepunten zoeken?

Ja.

Gaan mensen niet ‘strategisch zoeken’ om maar zo snel mogelijk in aanmerking te komen voor een woning?

Strategisch zoeken kan niet voorkomen worden. Net zoals huishoudens zich in het huidige systeem al inschrijven voordat ze een woning nodig hebben. Het systeem wordt zo ingericht dat iemand echt zelf actief moet zoeken. Daarnaast kan je kunt alleen maar reageren op woningen waarvoor je in aanmerking komt. En er zijn sancties op het weigeren en niet komen opdagen op een woning. Reageren op een woning die je eigenlijk niet wil is daardoor een stuk minder vrijblijvend.

Wordt de huidige inschrijfduur omgezet in punten?

Ja. De inschrijfduur die woningzoekenden hebben opgebouwd blijft staan en wordt omgezet in punten, voor 1 inschrijfjaar krijg je 1 punt.

Wordt het niet veel te ingewikkeld allemaal met al die verschillende voorrangsregels? Het zijn er inmiddels zoveel geworden dat ik door de bomen het bos niet meer zie.

Het nieuwe systeem is ingewikkelder dan het huidige systeem. Onderzoek toont aan dat het nieuwe systeem begrijpelijk is. En het wordt zo gebruiksvriendelijk mogelijk. Hier wordt bij de uitwerking rekening mee gehouden.

Contact

Hebt u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Stuur mail

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: